Markundersökning och riskbedömning

För att verifiera om ett område är förorenat kan en översiktlig miljöteknisk undersökning genomföras. Denna inriktas på de delområden där det är troligast att förorening kan ha ägt rum. Undersökningen och analyserna anpassas efter den verksamhet som funnits på platsen och inriktas på de medier som är aktuella, t.ex. mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.

För att utvärdera undersökningen görs en förenklad riskbedömning. Analysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden eller vid behov andra jämförvärden för att kunna avgöra om området är så pass förorenat så att ytterligare undersökningar eller utredningar behövs.

I de fall området är så förorenat så att ytterligare undersökningar behövs görs en fördjupad miljöteknisk undersökning. Denna undersökning inriktas på att få en bild att hur allvarlig föroreningssituationen och få en uppfattning av föroreningarnas utsträckning i olika medier.

Undersökningen utvärderas med en förenklad riskbedömning eller vid behov en fördjupad. I den fördjupade riskbedömningen ingår ofta att ta fram en konceptuell modell för området som bl.a. visar vilka spridningsvägar som är viktigast. I den fördjupade riskbedömningen ingår en platsspecifik bedömning som ibland även omfattar framtagande av platsspecifika riktvärden.

Ibland görs undersökningar och bedömningar av hela industrifastigheter, sk Environmental Site Assessments. Detta kan göras i flera steg där man först gör en bedömning om det finns risk för att mark och byggnader kan ha förorenats av verksamheten och sedan vid behov kan undersökning och riskbedömning göras.

Erbjudna tjänster

Vid behov kan jag hjälpa till med bl.a. följande moment avseende undersökning och riskbedömning av förorenade områden:

  • Planering av miljötekniska undersökningar
  • Beställning/upphandling av undersökningar
  • Utvärdering av undersökningar
  • Förenklad riskbedömning
  • Fördjupad riskbedömning (vid behov konceptuell modell och platsspecifika riktvärden)
  • Environmental site assessments

Tidigare erfarenheter

Jag har planerat, beställt och utvärderat flera miljötekniska undersökningar samt utfört ett flertal riskbedömningar av förorenade områden, både förenklade och fördjupade. Inom fördjupade riskbedömningar har jag bla arbetat med att ta fram platsspecifika riktvärden enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för förorenad mark. Riskbedömningarna har inbegripit ett flertal medier såsom mark, grundvatten, ytvatten och sediment och omfattat ett brett spektrum av ämnen. Riskbedömningarna har omfattat såväl humantoxikologi som ekotoxikologi.

Jag har även gjort ett antal ”environmental site assessments” för industrianläggningar och andra fastigheter.

Exempel på uppdrag:

  • Planering och utvärdering av undersökning av nedlagd deponi
  • Fördjupad riskbedömning för sågverk (klorfenoler och dioxiner)
  • Fördjupad riskbedömning inklusive beräkning av platsspecifika riktvärden vid nedlagt trädgårdsmästeri (bekämpningsmedel)
  • Enviromental site assessment av kemisk-teknisk tillverkningsindustri i flera europeiska länder

En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken “uppdragsförteckning” till höger.