Conviro AB startades 2002 och är en fortsättning av verksamheten som bedrevs i Tomas Henrysson Miljökonsult med start 1998. Conviro är ett enmansföretag där jag själv, Tomas Henrysson, arbetar som konsult i företaget.

Jag har en bakgrund som forskare och docent på Lunds Tekniska Högskola på avdelningen för bioteknik. Där byggde jag upp en forskargrupp med inriktad på miljöbioteknik omfattande gasrening, biogasframställning, vattenrening men framförallt marksanering. Jag handledde 8 doktorander och ett stort antal examensarbetare inom olika områden. Jag undervisade i flera kurser, bla marksanering. Forskningen inom marksanering var främst inriktad på olika typer av biologisk nedbrytning av organiska ämnen. I arbetet ingick även att använda analytiska metoder, ekotoxikologiska tester mm som en naturlig del. Efter doktorsexamen gjorde jag ett post-doktors år vid Stanford University hos Perry McCarty som 2007 fick Stockholm Water Prize. Hos Prof McCarty arbetade jag med biologisk nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten.

Min konsultverksamhet också har inriktats på miljöfrågor, speciellt marksanering. Jag har nu drygt 20 års erfarenhet från ett antal konsultuppdrag åt myndigheter och företag. Genom ett långvarigt uppdrag åt Naturvårdsverket som konsultstöd för deras kunskapsprogram Hållbar Sanering har jag fått stor erfarenhet av kunskapsläget inom förorenade områden och Naturvårdsverkets eget arbete inom området. Genom ett tidigare uppdrag åt Miljöteknikdelegationen har jag även fått erfarenhet av annan miljöteknik, speciellt med internationell anknytning. Genom olika uppdrag har jag kommit i kontakt med olika delar av projekt såsom förberedelser, utredningar, administration, genomförande, och projektledning. Jag har byggt upp ett brett kontaktnät både i Sverige och internationellt.

Mina konsultuppdrag har främst rört förorenad mark och tillståndsärenden men jag har även gjort uppdrag inom andra miljöområden. Du kan läsa mer om uppdrag inom olika områden via länkarna till höger.