Anmälan och tillstånd

För att få lov att bedriva verksamheter som påverkar miljön behövs antingen en anmälan eller tillstånd. Vilket som behövs beror på typen av verksamhet och omfattningen av den. För verksamheter med mindre påverkan räcker det med en anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten men för verksamheter med större miljöpåverkan måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Beroende på verksamheten kan det även behövas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ett samrådsförfarande där berörda och myndigheter kan komma till tals.

Erbjudna tjänster

Vid behov kan jag hjälpa till med bl.a. följande moment avseende anmälningar och tillstånd enligt miljöbalken:

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
  • Tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet
  • Upprättande av MKB
  • Planering och genomförande av samrådsförfarande

Tidigare erfarenheter

Jag har upprättat anmälningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet, dels som en del av projektledning dels som fristående uppdrag.

Nedan följer några exempel på uppdrag:

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
  • Tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

En komplett lista över genomförda uppdrag nås via länken “uppdragsförteckning” till höger.